Browsing: Blogger Template

Đây là phần chia sẻ (shared) các mẫu giao diện blogger hay còn gọi là template blogspot. Các Blogger template 2022 free này đều là phiên bản premium (cao cấp) hay còn gọi là Pro, hoặc trong một vài trường hợp đó sẽ là phiên bản đã xóa bản quyền chân trang.